TEAM

Annonce de valeur commune
VACANCES = LENTILLES
POURQUOI UN CONTROLE ANNUEL LORS
DU DIABETE?
POUR EVITER LES PHENOMENES DE
FUITE ET POUR ELIMINER LES
HEMORRAGIES  

MIEUX AVEC DES LUNETTES DE
LECTURE HIGH TECH


LES LENTILLES, SI FACILE!OSEZ ESSAYER DES LENTILLES!VOUS AVEZ SEULEMENT
DEUX YEUX !

UN CONTRÔLE REGULIER
EST TRES UTILE

POURQUOI UN CONTROLE LORS
DE GLAUCOME?VOUS NE RESSENTEZ RIEN A
VOS YEUX MAIS LENTEMENT
VOUS POUVEZ DEVENIR AVEUGLE
SI VOTRE TENSION OCULAIRE
EST TROP ELEVEE !

BIEN VOIR
SANS DEVOIR?

LENTILLES
QUOTIDIENNES:
SI FACILE ! 
QU'EST CE QUE LA CATARACTE?OPAFICATION DE LA LENTILLE

DAILIES: DITES-LE AVEC
VOS YEUX!


ALTERNEZ LUNETTES ET
LENTILLES
Depuis  9.2019 : opérations dans notre propre salle  d'opération
  • L'ESSENCE D'UNE OPERATION DU CATARACTR

  • LA CLINIQUE DE L'OEIL A TIELT A TOUS LES APPAREILS NECESSAIRES POUR LES OPERATIONS DE L'OEIL

  • ET NATURELLEMENT TOUT LE PERSONNEL QUALIFIE NECESSAIRE

Le centre oculaire de Tielt :  depuis   24.9.2019 une "clinique oculaire"    
Le centre oculaire de Tielt est devenu un vrai  "clinique oculaire "  grace à sa salle  d'opération depuis 24.9.2019.   On appelle une telle clinique  un CENTRE  EXTRAMURAL  ou une "CLINIIQE PRIVEE"
  Que penser d'une opération oculaire  dans un "centre extramural" ?

 Un centre extramural a  des avantages et des désavantages,, tout comme une clinique. C'est pourquoi Dr Derous reste pour toute clarté travailler à l'hôpital et dans sa clinique privée.

Vous êtes  mieux pour une opération de cataracten salle d'opération extramurale, de moins si vous avez moins de 65 ans  (voyer le texte séparé)  et/oo si vous avez une assurance hospitalisation comme ,s DKV, AG, AXA, KBC ,  ALLIANZ,  VAN BREDA.  Ces assurances couvrent de fait le service supplémentaire quasi   +-  complètement .   Les personnes nécessitant des soins ou qui désirent une anesthésie totale sont par contre mieux dans un hopitâl pour une opération de cataracte. 

Un peu plus d'explications:

A.  Extramural est possible à partir de 2009

Depuis un AR de  2009  les opérations oculaires sont remboursées dans les centres extra muraux oogingrepen ook terugbetaald in extramurale centra, als ze gebeuren zonder anesthesie of sedatie. U krijgt dus   sinds  2009,  voor oog-operaties in een extramuraal centrum, steeds evenveel terug van het RIZIV als in het ziekenhuis.  Dit geldt wel niet voor operaties onder algemene anestesie.  Dat is echter bij de meest frequente oog-operaties  (zoals cataract-operatie bvb) niet nodig.  Pas  in 2010 waren ook bepaalde hospitalisatie-verzekeringen bereid om oogoperaties buiten het ziekenhuis terug te betalen:  DKV, AG, AXA, KBC ,  ALLIANZ,  VAN BREDA.  De hospitalisatie - verzekeringen van mutualiteiten komen daar meestal NIET in tussen. U kunt dit natuurlijk nog eens navragen bij uw eigen mutualiteit.

            Het systeem van derde betalende (= rekening wordt opgestuurd naar  de hospitalisatie- verzekering) kan toegepast worden, maar dit is wisselend van verzekering tot verzekering.   Daarom  kiezen wij er voor dat de patient zelf  afrekent  onmiddellijk na  de operatie .  Bij de controle na 3 weken krijgt u alle papieren  voor terugbetaling van uw mutualiteit en de eventuele hospitalisatie- verzekering.  Vooraf moet u  daarvoor wel steeds de toestemming vragen aan de hospitalisatie-verzekering, maar dat geldt eigenlijk ook voor operaties in het ziekenhuis. Bij deze administratie wordt u wel geholpen door het secretariaat van het extramuraal centrum.

  In 2019  zijn er reeds een 27-tal extramurale oogcentra in België en er komen er nog steeds bij. Dat betekent dan ook dat er meer en meer oog-operaties buiten het ziekenhuis gedaan worden  in zogenaamde  privé klinieken. Dat is toch ergens een bewijs van het succes

  B.  Meest gestelde vraag:   is extramuraal duurder ?

Bij "privé klinieken" denk je automatisch dat de prestaties  duurder zullen zijn, maar dat is verrassend genoeg niet het geval.  In tegendeel: ze zijn goedkoper voor RIZIV en HOSPITALISATIE-verzekeringen ! Dat was ook de reden waarom die instanties bereid waren oog-operaties buiten het ziekenhuis te vergoeden. Ze moesten immers minder terug betalen dan in ziekenhuizen. Die mogen immers  ook voor oog-ingrepen  de  normale forfaits van grotere operaties aanrekenen :  161€  voor gebruik dagkliniek , 91 € voor klinische biologie (= bloednames)  en +- 200 € voor het honorarium van de anestesist. Daar heb je bij oog-operaties echter niks aan. Logischerwijze  vallen die forfaits dan ook weg in de factuur van de oogkliniek.

  De eigen opleg voor de PATIENT is echter toch iets meer dan in het ziekenhuis. 

De uitbatende dokters hebben immers  extra  kosten,  want het bouwen,  uitrusten  en bemannen  van een operatie-zaal vraagt een hele investering. Dit wordt aangerekend. Echter de betere  hospitalisatie-verzekeringen zijn bereid om de opleg terug te betalen, precies alsof het gaat om een "privé kamer".  Als u in het ziekenhuis geopereerd wordt , krijg je bij oog-operaties haast nooit een  privé kamer gezien te korte opname, ook al zou je dat vragen. Er is immers geen bed nodig bij de meeste oog-operaties.  Bij een operatie in een privé centrum krijg je wel de  betere service, die hoort bij "privé kamer"   , zonder dat het u iets extra kost, omdat de "betere hospitalisatie-verzekering" de kost draagt.

  Wat indien geen hospitalisatie-verzekering of een hospitalisatie-verzekering van de mutualiteit ?

Dan moet u +- 350 a 450€  zelf opleggen. Het  bedrag  is  afhankelijk  van uw  verzekerings toestand  (weduwen  / Invaliden / wezen  /maximum factuur  )   en het soort hospitalisatieverzekering bij de mutualiteit en is daarom moeilijk precies te voorspellen.

  Wat indien het  RIZIV  bepaalde prestaties niet terug betaalt ?  

Soms worden bvb bepaalde lenzen (bvb dubbelzichtlenzen) of bepaalde technische prestaties (oa metingen voor preciezere positionering van lenzen ) niet terugbetaald door het  RIZIV. Als dat zo is geldt die maatregel zowel voor een ziekenhuis als een extramuraal centrum  ! Net voor niet terugbetaalde prestaties  zijn  ziekenhuizen meestal duurder. In extramurale centra  gaan de dokters immers bij hun leveranciers aandringen voor betere prijzen voor niet terugbetaalde goederen. Omdat extramurale centra juist voor die goederen een relatief grote omzet realiseren, kunnen zij meestal  een betere prijs bedingen  en kan de patient daarvan  mee profiteren. Ook omdat ruimte en personeel in het ziekenhuis relatief duur is, zijn niet terug betaalde operaties meestal goedkoper af extramuraal.

  Is er sprake van  verschillende prijzen tussen verschillende  centra  ?

ENERZIJDS:

Bij ons weten is er geen enkel privé kliniek die aan "geconventioneerde prijzen" werkt. Dit zijn prijzen, die vastgelegd werden door de overheid. Spijtig genoeg zijn deze prijzen achterhaald, omdat er tegenwoordig heel wat meer mogelijkheden zijn, die de overheid omwille van  besparingsoverwegingen, niet wil terug betalen. Vooral voor een hoogtechnologische specialiteit als oogziekten is dit het geval.

  ANDERZIJDS

-Er zijn veel  concurrerende centra: prijzen  blijven daardoor zeer concurrentieel -De prijzen zijn hoe dan ook  "geplafoneerd", omdat dit de voorwaarde was voor de betere hospitalisatie verzekeringen zoals  DKV, AXA, AG, ALLIANZ, AMMA, ETHIAS en KBC om de oog-operaties ook extramuraal terug te betalen. Bedoeling was immers betaalbare oogheelkunde aanbieden in een hoogtechnologische omgeving -De oogarts kan u een betere prijs aanrekenen omdat hij buiten het ziekenhuis minder moet afstaan op zijn operaties. Bekend is immers dat ziekenhuizenkan heel wat "afromen" om hun bouwprojecten en hun verlieslatende diensten te betalen.  Zo is personeel en ruimte in het ziekenhuis relatief duur .

  Zijn extramurale centra kostentransparant ?

Iedere patiënt wordt geïnformeerd aangaande kosten en eventuele terugbetaling. Dat laatste precies voorspellen is echter  moeilijk gezien deze variëren van mutualiteit tot mutualiteit en van hospitalisatie- verzekering tot hospitalisatieverzekering. Zelfs binnen dezelfde mutualiteit of hospitalisatie-verzekering bestaan er verschillende polissen, die verschillende terugbetaling krijgen  !

C. Is een extramuraal centrum even veilig als een ziekenhuis ?    

Met de keuze voor een extramuraal centrum verlaat u   natuurlijk de vertrouwde omgeving van het ziekenhuis en je vraagt je af of je even goed of zelfs beter bent  buiten het ziekenhuis als in het ziekenhuis. Ogen zijn belangrijk en verdienen daarom ook de best mogelijke zorg.
Er waren vroeger vragen bij de werking van extramurale centra, maar zeker voor oogheelkundige centra zijn die opgelost:
  -KWALITEIT ?

Het KB van 2009 stelde weinig eisen aan de kwaliteit van de centra. Alleen qua brandveiligheid en qua veiligheidsnormen voor lasers was er iets gespecificeerd. De extramurale  werkgroep met leden van Belgisiche beroepsvereniging van oogheelkundigen BBO-UPBMO, van BSCRS  (Belgian society of cataract and refractive surgeons) en van SOOS (syndicat ophthalmologue-oftalmologisch syndicaat) legden extra eisen op qua infrastructuur, qua hygiene en qua noodsituaties. De eisen voor nieuwe  centra zijn zelfs hoger dan voor de centra, die reeds bestonden in  2009:  meer eisen qua electrische infrastructuur / meer eisen qua luchtbehandeling in de operatiezaal  (ISO  5 norm )  De eisen worden bovendien  3 jaarlijks gekeurd door HEX, een onafhankelijk inspectie-organisatie, die BELAC geaccrediteerd is. De oogheelkundige centra hebben onderling afgesproken zich aan deze normen te houden. Alleen deze centra worden erkend door de werkgroep. Er is dus geen besparing op kwaliteit. De nodige middelen en tijd worden daarvoor ingezet.
  -VEILIGHEID ?

Invasieve diagnostiek en therapie kunnen even veilig buiten klinieken, indien geen sedatie nodig is.  Omdat de teams meestal super gespecialiseerd zijn (= lees: doen alleen maar een beperkt soort operaties) ben je meestal beter af.
  -SNELHEID ?

Patiënten willen snelle behandeling en dat kan beter in een kleine supergespecialiseerde entiteit, met een beter geroutineerd team (omdat die maar een beperkt  aantal soorten behandelingen uitvoeren).  Ziekenhuizen zijn meestal (veel) groter, wat maakt dat de patient daar meer afstanden moet afleggen en meestal meer moet wachten, omdat er patienten voor  veel soorten behandelingen worden opgenomen.  Soms zijn die behandelingen zeer complex, wat meer uitleg behoeft : "SMALL IS BEAUTIFUL".
  -WACHTDIENST ?

De oogartsen van ons extramuraal centrum werken ook mee aan de wachtdienst  van AZ DELTA, het netwerk van ziekenhuizen  van Roeselare, dat reikt tot Tielt, Menen en Torhout. U zult dus niet in de kou gelaten worden, als er buiten de werkuren een oogprobleem zou voordoen.
  -BESMETTINGSGEVAAR ?

Omdat er minder zieke patienten opgenomen worden, is er minder kans op super resistente ziekenhuismicrobes, mede omdat de patiënten maar kort verblijven in het extramuraal centrum voor minder zware problemen.
  -PRIVACY ?

In een groot ziekenhuis kom je wel atijd iemand tegen die je kent. De meeste mensen verstoppen graag medische ingrepen. In een kleiner centrum is dat gemakkelijker.

  -KLACHTEN ?

Klachten kunnen via de klassieke kanalen gericht worden aan de betreffende arts:  via mutualiteiten en  ombudsdiensten van de ziekenhuizen (voor zover de arts ook in het ziekenhuis de patient zag  ) 


  EXTRAMURAAL :   KWALITEIT PRIMEERT BOVEN KWANTITEIT

 
BIEN VU
PRIORITY TO QUALITY
TRAVAIL SUR MESURE JUSQUE DANS LE MOINDRE DETAIL